تب اسناد مهم در اپ فایل گوگل بزودی خاموش می شود


 

هنوز وارد سال 2024 نشدیم و گوگل می خواهد یک ویژگی دیگرش را خاموش کند. این ویژگی مربوط می شود به اپ فایل اندروید که بخشی دارد به نام اسناد مهم، در این بخش داکیومنت های مهم مثل تصویر پاسپورت و کارت ملی نمایش داده می شود که با هوش مصنوعی اهمیتشان مشخص شده است. نکته اینجاست که وقتی گوگل این بخش را خاموش کند فایل هایی که در این بخش هستند هم برای همیشه پاک می شوند به همین دلیل اگر فایلی در بخش اسناد مهم دارید به جای دیگر منتقل کنید. نظرات